psycholog ze specjalnością psychologia rodziny, rozwoju i edukacji; oligofrenopedagog; terapeuta. Ukończyła liczne kursy i szkolenia z zakresu diagnozy i terapii m.in. zaburzeń rozwojowych, zaburzeń zachowania, mutyzmu, fobii społecznej, tików, zaburzeń odżywiania. Uczestnik wielu szkoleń oraz konferencji naukowych z zakresu wczesnej diagnozy, terapii i edukacji dzieci ze spektrum autyzmu. Ukończyła kurs III stopnia Stosowanej Analizy Zachowania, kurs HANDLE II stopnia, szkolenie podstawowe z Programu Rozwoju Komunikacji Makaton, kurs I stopnia Metody Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne, szkolenie z Terapii Ręki i Zaburzeń Motoryki Małej. Posiada certyfikat ukończenia rocznego szkolenia w terapii poznawczo-behawioralnej zaburzeń osób dorosłych. Twórca i realizator programów terapeutycznych (m.in. programu rozwoju mowy dla dzieci z trudnościami w komunikowaniu się, programu zmiany zachowań dla dzieci z trudnościami wychowawczymi). Specjalizuje się w diagnozie i terapii zaburzeń rozwojowych oraz zaburzeń zachowania.

W przedszkolu zajmuje się obserwacją, diagnozą i terapią psychologiczną dzieci oraz psychoedukacją i doskonaleniem kompetencji wychowawczych rodziców. Prowadzi indywidualne zajęcia psychoedukacyjne wspomagające rozwój dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W konstruowanych i realizowanych przez siebie programach terapeutycznych dla dzieci wykorzystuje elementy: Stosowanej Analizy Zachowania (ABA), technik poznawczo – behawioralnych, TEACCH, Metody Krakowskiej, treningu teorii umysłu, Treningu Zastępowania Agresji, Metody Dobrego Startu, Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, terapii bajką i metaforą.